ДОКУМЕНТИ

наименование на документа формат
Етичен кодекс DOCX
Стратегия за развитие DOCX
Правилник за дейността PDF
Училищни учебни планове PDF
План за действие за безопастност на движението по пътищата за 2021г. PDF
Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на уязвимите групи PDF
Програма за превенция на ранното напускане на училище PDF
Годишен план за дейността на Търговска гимназия за учебната 2019/2020 г. PDF
Организация на учебния ден 2019-2020 учебна година DOCX
Утвърден бюджет и отчет на изпълнението му PDF
Свободни места по УПП и ДПП DOCX