ИЗПИТИ

 

Държавни зрелостни изпити
ИНФОРМАЦИЯ относно подготовката и провеждането на държавни зрелостни изпити и държавни изпити за
придобиване на степен на професионална квалификация за учебната 2020/2021 година
Подаване на заявления за допускане до ДЗИ по желание по предмет, който зрелостниците могат да използват за класиране по дадена специалност в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020/2021 година.
Изменeни „Дати за провеждане държавните зрелостни изпити“
Инструктаж за зрелостника при провеждане на държавни зрелостни изпити през учебната 2019/2020 г.
Заповеди и наредби, свързани с организацията и провеждането на ДЗИ
Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация
Провеждане на държавен изпит по желание за учениците от Х клас специалност код 3460101 „Бизнес администрация“, професия код 346010 „Офис мениджър“, професионално направление код 346 „Секретарски и административни офис дейности“, за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия код 346030 „Деловодител“, специалност код 3460301 „Деловодство и архив“ от професионално направление код 346 „Секретарски и административни офис дейности“.
ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА при провеждане на държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация
Дати за провеждане на Държавни изпити за придобиване на степен на професионална квалификация – учебна 2020/2021 година
ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация
Национално външно оценяване
Заповед № РД09-2152/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 10. клас през учебната 2019/2020 и на графици на дейности  (публ 30.08.2019 г.)
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО по чужд език в края на X клас
ЗАЯВЛЕНИЕ за полагане на изпит от НВО информационни технологии в края на X клас